+98 912 473 9232
شماره تماس : 09124739232
ایمیل : 80arsalan@gmail.com

مدلسازی تاسیسات

تلگرام : mehditravel1@

شرایط اخذ قرارداد جهت پروژه REVIT  تاسیسات ساختمانی با گروه مهندسی ما با شما:

شماره تماس: 09124739232

1-ارسال نقشه های فاینال معماری مکانیکی و برقی  و فلودیاگرام موتورخانه پروژه

2-برآورد پروژه

3- حضور در سایت جهت بازدید و عقد پیمان

4- ارائه زمانبندی تحویل پروژه REVIT یک هفته پس از عقد قرارداد