+98 912 473 9232

اولویت  روند اجرای پروژه های تاسیسات :

1- بررسی نقشه های مشاور و ارائه پیشنهادات و تغییرات در راستای روند سریع و تسهیل در اجرای پروژه

2- مدلسازی پروژه در راستای رفع تداخلات با تاسیسات برقی یا معماری یا سازه  و ارائه پیشنهادات در راستای تصحیح یا تغییر در محل داکت های تاسیساتی

3- سفارش کالای و تهیه پیش فاکتور کالاهای  مورد نیاز پروژه طبق آخرین نقشه های تایید شده مطابق با چک لیست های تاسیات قبل از سفارش کالا و تجهیزات

4- تعیین پیمانکار و عقد قرارداد با ارائه برنامه های زمانبندی

5- بروز کردن نقشه های اجرایی با توجه به پیشرفت روزانه کار و تهیه نقشه های as built تاسیسات پروژه

7- برداشت تاسیسات اجرایی جهت ارسال صورت وضعیت های دوره ای تاسیسات پروژه

8- برداشت و گزارش دقیق روزانه نیرو و تجهیزات حاضر و موجود در کارگاه

9- رصد دوره ای قیمت و هزینه و مخارج پروژه تاسیسات شامل  صورت وضعیت پیمانکار و مبالغ پیش فاکتور ها و مقایسه با برآورد اولیه پروژه

10- اخذ دستور کار مورد نیاز مربوط به موارد تاسیساتی خارج از قرارداد پروژه تاسیسات

پروژه تاسیسات