+98 912 473 9232

مدلسازی 3D با نرم افزار رویتREVIT

1- طراحی سازه و معماری کل پروژه

2- مدلسازی کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در سایت

3- رفع کلیه تداخلات تاسیسات در زیر سقف کاذب و داکت های تاسیساتی

4- متره و برآورد کلیه متریال پروژه MTO

5- ایجاد نقشه های SHOP DRAWING

6- مدلسازی تاسیسات موتورخانه