+98 912 473 9232

مدلسازی با REVIT

مدل سازی تاسیسات ساختمان و موتورخانه با نرم افزار revit

تنها با ارائه نقشه های خام پروژه به این گروه  موارد نامبرده به شرح ذیل را تحویل بگیرید

  • نقشه های سه بعدی 3D معماری و سازه و کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه

  • متره و براورد مصالح مورد نیاز تاسیسات

  • بررسی و ارائه پیشنهادات جهت رفع نواقص و کمبودهای نقشه ها

  • چیدمان چراغ و دریچه های هوای معماری سقف کاذب

  • چیدمان مبلمان و تجهیزات پروژه

  • برآورد حدودی قیمت اجرای کل پروژه

  • پیشنهاد برند های با کیفیت جهت کاهش هزینه ها

  • نقشه های SHOP DRAWING شاپ کارگاهی

  • ارائه سکشن های مختلف از موقعیت های پر ترافیک تاسیسات